Google Valentine’s day Animation(Feb 14, 2012)

สิ่งที่ Google บอกในวันนี้ คือ..
ความรักไม่ได้เกิดจากสิ่งของ..
แต่เกิดเพราะการได้อยู่เคียงข้า­ง.. เข้าใจกัน.. การได้ทำในสิ่่งที่ชอบร่วมกัน.. โดยความรักเองนั้น ไม่มีเรื่องของเชื้ิิอชาติ สีผิว และความแตกต่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
“ความรักคือความเท่าเทียมโดยแท้­”